28.1 C
Tura

Chigro T.S.D. Motor Rally-ko Williamnagar-o ong•ata

Must read

Williamnagar, January 29: Williamnagar Tourism Promoter and Developer Society-ni gita skanggipa changna Williamnagar-o Chigro T.S.D. Motor Rally-ko January 28 tariko ong•ataha. Ia rally-o motor bike aro garirangko Time, Speed and Distance jeko agangenchimode somoi, ta·rakani aro chel·aniona sokanio pangchake boksis on•anirangko dakangaha.

Ia rally-o bak ra•na gita Dimapur, Dibrugarh, Shillong, Tura aro Resu-ni manderang sokbatokaha aro ia susaanio bike salgipa dol 22 aro gari salgipa dol 20 bakko ra•angaha ine Williamnagar Tourism Promoter and Developer Society-ni jakrikra Bachon Sangma Hub News-na u·iataha.

Mai miksonganio ia rally ko ong•ataha ine sing·on, ia rally-ko Williamnagar jolo donggipa chadamberangko didina aro maikai gari-gorarangko niamo pangchake aro somoirangko ja·rike salna nanga uako ma·siatna miksonganio ong•ataha ine Bachon Marak talataha.

Indakgipa rally-ko skanggipa changna Williamnagar-o ong•atgenchimoba, ia rally dal·gipa rally-rang gitan ong•aiaha, indake ia rally-ko ong•atna dakchakgipa Williamnagar-ni MLA Pa Marcuise N. Marak, East Garo Hills ni Deputy Commissioner, Pa Jagdish Chelani, East Garo Hills-ni SP, Pa Abraham T. Sangma, Marak Pavers-ni nokgipa Georgeman S. Marak, ‘Simsang Chi’-ni nokgipa Munna Aaron Momin aro sakgipin dakchakgiparangko Williamnagar Tourism Promoter and Developer Society-ni jakrikra Bachon Marak dingtangmancha mittelpilaniko Hub News gita parakataha.

Ia susaani bon·kamgipa bako, East Garo Hills-ni Deputy Commissioner mongsonggipa sokgipa ong·e jinmana aganprakangengon, ia susaaniko ong•atgipa dolko mittelangenba, bike salsusagipao chegiparangna boksisrangkoba on·angjolaha.

Bike Rally-o skanggipa boksisko Henry Bryan M. Sangma aro Dilseng R. Sangma cheaha, gnigipa boksisko Gaurav Gupta aro Piyush Gupta cheskaaha aro gittamgipa boksisko Brando R. Marak aro Sengsal Ch. Marak cheaha.

4 Wheeler ba chakka sambriko salsusagiparangoni skanggipa boksisko Bijow Awomi aro Chandra Shekar man•aha, gnigipako Daniel M. Sangma aro Siddhart M. Sangma man•aha aro gittamgipa boksisko Ryan Silkam Sangma aro Rakkim Ch. Marak cheskaaha.

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article