26.3 C
Tura
spot_img

Baditaba bilsirangni ja•man China, India a•songoniko mirong bretaia

Must read

Mumbai, Dec 2: Mirongni damko komibee on•ahani gimin bilsi 30-mangni gisepo skanggipa changna China a•song, India a•songoniko mirong bretaiaha ine Indian industry-ni official-rang, kobor ra•timgiparangna parakataha.

Mirongrangko gipin a•songrangona watanio da•o dipet India a•songan a•gilsak gimiko dal•batsranggipa a•song ong•enga aro mirongrangko breskaanio China a•songan dal•batgipa a•song ong•skaengachim. Beijing songjinmaona bilsio ton million 4-mangni gita mirongko ra•angrongenga indiba India a•songni mirongko namja ine pa•sikenba brejahachim.

India aro China a•songni sima ari jolo donggipa Himalaya jolrango meligrikgijanirang ong•enganichi a•song damgnini gisepo so•sojengjeng ong•engmiting somoion da•o China a•song, India-oniko mirong brena gita a•bachengpiltaiskaaha.

“Skanggipa changna China a•song mirongko breaha aro India a•songo man•gipa mirongko nikani ja•manode uamang haida mikkang bilsi dipetde bang•bate mirongko breskanaba dongaha,” ine Rice Exporters Association-ni president BV Krishna Rao parakataha.
Industry official-rangni u•iatani gitade, ton-prako $ 300 ka•e ton 100,000 mirongko Dec-February jarangni gisepo salangna gita badinggiparang, contract-o soi ka•manaha.

spot_img

More articles

spot_img
-->

Latest article